• Slider Groot

Ontstaansgeschiedenis

Mentorschap in Nederland

Begin 2000 werden door vele instanties in Nederland grote zorgen geuit over het gebrek aan ondersteuning voor mensen die zelf niet in staat zijn belangrijke (levens)beslissingen te nemen en die daarvoor ook niet op familieleden of kennissen kunnen terugvallen. In Breda, Rotterdam en Noord-Holland werden vervolgens stichtingen opgericht om mentoren te werven en die waren daar al heel snel heel succesvol in. Deze stichtingen hebben rond 2006 hun initiatief gemeld bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit ministerie heeft op basis daarvan subsidie verstrekt om ook in de rest van Nederland vergelijkbare Stichtingen op te zetten. In 2007 werd daartoe de landelijke stichting Mentorschap Netwerk Nederland opgezet. De subsidie en het voorbereidende werk van het landelijke netwerk hebben ertoe geleid dat eind 2010 er in heel Nederland stichtingen zijn opgericht, die voorzien in mentorschap.


Mentorschap in Midden en Noord Oost Brabant

In 2008 tot begin 2010 is in dit deel van de provincie Noord Brabant onderzoek gedaan naar de behoefte, vorm en haalbaarheid van een mentorstichting. Ook werden netwerkbijeenkomsten gehouden waaraan vele zorginstellingen hebben deelgenomen, die daarin hun behoefte aan vrijwillige mentoren kenbaar hebben gemaakt.
In die periode zijn ook de Stichtingen Mentorschap Midden Brabant (Tilburg) en Noord Oost Brabant
(’s-Hertogenbosch) opgericht. Al snel ontstond de behoefte aan schaalvergroting en daarom werd in juni 2011 de huidige Stichting Midden Noord Oost Brabant opgericht, die een fusie is van beide genoemde stichtingen.

In het begin ontbrak het de nieuwe stichting aan voldoende financiële middelen, onder meer omdat het aantal mentorschappen in de beginperiode ontoereikend was om een coördinator aan te nemen. Een verzoek aan de grote zorginstellingen om de stichting door de opstartperiode heen te helpen werd ruimhartig gehonoreerd en snel kon de eerste beroepskracht (coördinator) worden aangenomen. In de begintijd waren dit (2 parttime) medewerkers van MEE; het kantoor van de nieuwe stichting was aanvankelijk bij Vivent en vervolgens bij Mee in Den Bosch. Met het aantreden van een nieuwe medewerker werd vanaf 1 oktober 2012 het kantoor verplaatst naar ASVZ in Udenhout.

Vanaf 1 februari 2015, met de komst van de huidige coördinator, is het kantoor gehuisvest bij Brabantzorg in Grave.
In 2012 verkreeg de stichting voor de eerste keer het kwaliteitskeurmerk. Elk jaar opnieuw wordt de stichting geauditeerd door zowel het kwaliteitsbureau ingeschakeld door de landelijke stichting Mentorschap Nederland als door het landelijk Kwaliteitsbureau CBM, in opdracht van het Ministerie van Justitie. Tot nu toe heeft SMMNOB elk jaar opnieuw beide kwaliteitsonderzoeken met goed gevolg afgelegd. Als gevolg van een wetswijziging per 1 jan 2014 kan onze stichting voortaan ook als mentor worden benoemd.


Aantal beschikkingen en bestaanszekerheid

In juni 2011 werd gestart met 13 beschikkingen en dit aantal groeide met ongeveer 10 per jaar. Begin 2015 werden er 60 geteld en de laatste twee jaar groeide het aantal met 20 per jaar. In maart 2017 werd de 100e beschikking gepasseerd. Hiermee is grosso modo de bestaanszekerheid van de stichting SMMNOB voor de toekomst zeker gesteld.